Your browser does not support JavaScript!
關於本院 
組織成員

本院設院長1人,統籌規劃院務;院辦公室設有秘書和行政人員各一名,協助處理院務。

 

院長:楊志慶教授

電 話:04-22391647#7280

專 線:04-22393700

E-mail:107103@ctust.edu.tw

 

 

 

副院長:王惠姿副教授

電 話:04-22391647#7281

E-mail:jwang@ctust.edu.tw

 

 

 

行政人員:簡珮君辦事員

電 話:04-22391647#7282

專  線: 04-22394465

E-mail:106925 @ctust.edu.tw

 

 

工讀生 

電 話:04-22391647#7283